2016

JAARVERSLAG 2016

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2016


Voor u ligt het jaarverslag van 2016. Een jaar waarin vooral in de Transkei op de projecten veel is gebeurd en ondernomen. Wederom wisseling van management in Mawotsheni. In juni geeft Nola Elliot  het stokje over aan Zelri Vicente, Nomapuzie Mtyana en Nontscha Sethe. Dit werd eerst besproken met het bestuur van de gemeenschap. De dames willen het samen doen. De dorpsraad stemt daarmee in. Achter de schermen een druk jaar voor het bestuur. Overheadkosten wederom laag. 

Willen & Doen Amsterdam
In Amsterdam kwam het bestuur meer bij elkaar dan gebruikelijk. Ontwikkelingen in Zuid Afrika waren wederom hier de reden van. Het helpen om te begeleiden op afstand gaat nooit zonder kleerscheuren. Toch is het oprichten van gemeenschap comité een grote vooruitgang. Op deze manier wordt inspraak en ontwikkeling bevorderd.  .


Mawotsheni 
Het project Mawotsheni werd tot juni geleid door Nola Elliot. Het project wordt nu geleid door de drie dames, met als achterban het comité. Op deze manier is er meer inzicht en inspraak. Wij kregen van instanties het advies om voor elk project een NPO, stichting, op te zetten. Wanneer alle drie de kindercrèches onder een stichting vallen wordt daardoor sponsoring van het ministerie Social Development bemoeilijkt. Stichting Willen en Doen te Zuid Afrika is overgegaan naar stichting Mawotsheni Community Project. Tevens is er een nieuwe website daarvoor opgezet.
http://community-project.wixsite.com/mawotsheni

Wederom zijn er dit jaar problemen geweest met drinkwater. Het gevolg daarvan was dat kinderen huiduitslag kregen. Ook was er een vlooienplaag. Dit had ook invloed op de gezondheid van de kinderen. Daardoor is er extra geïnvesteerd in hygiëne. Ook is het dak van het grote huis vervangen vanwege lekkage. De kindercrèche telt de eerste helft van het jaar 28 kinderen. Na de vakantie 26. Er wordt eind van het jaar een auto met laadbak aangeschaft.

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
De Groene Straat dag in de Amsterdamse Jordaan was wederom een succes. Dank voor de inzet van vrijwilligers. Particuliere donaties kwamen wederom vanuit Zwitserland. Ook zijn er enkele feesten geweest waarbij de feesteling als cadeau enveloppen vroeg voor Willen en Doen. Bij deze dank daarvoor.

Project Celena - Kindercreche Good Hope
Good Hope in Ntjileni draait. De gemeenschap zet zich in voor het project en is er blij mee. Toch gaat het stroef. Stichting Obonto heeft afgelopen jaar zijn hulp aangeboden. Het laatste bericht was dat er momenteel 21 kinderen zijn. De onderwijzeres gaat Montessori scholing krijgen. Dit is vooruitgang. Selena heeft ook een NPO/ Stichting aangevraagd. Er is besloten om samen te werken met het Mawotsheni project. Ook wordt er samengewerkt met Little Angel kindercrèche, waar Mavis de scepter zwaait. Little Angel is enkele jaren terug grotendeels gesponsord door de Oscar Romero scholengemeenschap in Hoorn.

De cijfers
Afname liquide middelen zijn toegenomen dit jaar. Dit komt doordat er minder acties zijn geweest.  Betreffende de onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag. Wij zijn een non-profit en werken allen als vrijwilligers. Dit maakt ons sterk. 

Ten slotte
Het was een jaar met veranderingen en ook groei. In Amsterdam was het rustig. Kwartiermaker Wil Groot heeft in juni enkele weken op Mawotsheni gebivakkeerd vanwege verandering van leiderschap. Het is een grote vooruitgang dat de gemeenschap zich actief opstelt en meedenkt. 
Bij dezen danken wij al onze donateurs en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben gesponsord en die hebben meegelopen. Wederom dank aan iedereen namens de kinderen, de werknemers op de projecten, het bestuur en mijn persoon. 

Ontvangsten 2016


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Acties derden/Bedrijfsleven                ROC                                           Tulpenlunch
Hartjes
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Mawotsheni car                                            Obonto Project Celena                        Good Hope                                Bankkosten                                        Kosten Brunch 
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                            Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                  

============================

Toename Liquide Middelen
5.115,00
9.101,00
--
--
--
 --
                                    52,00

14.268,00


14.153,00
2.886,00
300,00
--
402,00
--
742,00


18.483,00

4.216,00

===============

  01-01-2016                 31-12-2016
2.310,33                         343,86
29.451,44                    27.327,32
31.761,77                    27.671,18

===============

- 4.090,59