2020

JAARVERSLAG 2020

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2020

Het jaar 2020 is voorbij. Een heel ander jaar dan wij hadden verwacht. Vanwege de corona hebben wij niet de mogeijkheid gehad naar de projecten te gaan. Wij hebben virtueel zo goed mogelijk contact gehad met de mensen van de projecten en hebben klaar gestaan voor de hulp die nodig was. Zo werden er voedselpakketten gesponsord. De situatie aldaar is heel anders dan bij ons. De bevolking leeft hoofdzakelijk buiten wat de reden was waarom covid daar niet zo hard aankwam als bij ons. Toch het grote probleem daar was dat veel mensen geen inkomsten meer hadden - vooral de mensen die werkzaam waren in toerisme. Coffee Bay lag stil. Daarom sponsorde wij voedselpakketten.

Het volgende probleem wat zich voordeed was dat er enkele maanden geen water was in Mawotsheni en de omliggende dorpen. Wij hebben toen na onderling overleg een actie op touw gezet om een put te slaan op het project zodat de watertanks weer zouden worden gevuld. Virtueel hebben we actie gevoerd en via facebook en particuliere bijdragen werd de put een feit. De kosten waren €6050,-. Ook hebben wij deze actiemethode gebruikt om een nieuw hek voor het project te financieren en de voedselpakketten. Tevens werd het water ook gebruikt voor de moestuin. De opbrengst daarvan was daarna veel beter.

In april nam Nontscha afscheid van het project. Het werd toen overgedragen aan Alan en Sandra die Ursula naar voren schoven om te managen. Zij was vooral zeer succesvol met de naschoolse activiteiten waar zestig kinderen aan deelnamen.

Helaas werd in Mei het project met 'De Vliegende Meubelmakers' afgelast. Er zouden 12 leerling meubelmakers naar het project Mawotsheni gaan om daar meubels te maken en het vak te leren aan jongeren aldaar. Dit is nu een jaar uitgesteld.

Het grootste gedeelte van het jaar waren de kindercrèches gesloten vanwege de covid. Toch was het belangrijk dat de kinderen die het laatste jaar op de crèche verbleven de stappen leerden die nodig zijn om naar de lagere school te gaan. Nyameka en Nomthasamo gaven deze kinderen apart les met de regels in acht nemende die waren opgelegd. De kinderen slaagden - kregen hun diploma, maar een feest zoals gewoonlijk werd afgelast.

De Ngoko crèche waar Normapuzi de scepter zwaait onderging een grote verbouwing. Deze werd gefinacierd door anderen vanuit Kaapstad. Ook werd er geïnvesteerd in een moestuin aldaar. Vanuit de gemeenschap werd daar druk opgelegd omdat voedselprijzen omhoogschoten. Alles werd duurder. Virtueel werden wij met regelmaat op de hoogte gehouden.

Willen en Doen Amsterdam                                                                         

In Amsterdam kwam het bestuur wederom 6 keer bij elkaar. Boekpresentaties zijn er in Alkmaar, Groot Schermer, Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam geweest, waarbij er interviews in kranten en verslaggeving virtueel in Nederlands en Engels voor voldoende reclame werd gezorgd. Het echtpaar de Ruijter, de ouders van Cindy, vierden hun lustrum, waarbij zij als cadeau om gevulde enveloppen vroegen. De opbrengst daarvan was voor Willen & Doen. Veel dank voor deze bijdrage. De website van Willen & Doen heeft ook een nieuw jasje gekregen. Santiago heeft daarbij ook de Engelse vertaling geperfectioneerd. Op 24 december kwam de Engelse uitgave ‘Africa Calling – A Free Spirit’s Dream’ uit. De 25ste werd de eerste uitgereikt aan Paul Collet die het heeft vertaald. Op 28 december was de eerste presentatie in de Spijkerbar te Amsterdam.

Particuliere bijdragen                                                                                     

Wederom hebben particulieren onze projecten geweldig gesteund. Belasting technisch heeft een sponsor zijn donatie vijf jaar vastgelegd waardoor belastingaftrek mogelijk is. Dit was voor ons nieuw - en wij zijn daar heel erg blij mee. Betreffende andere donaties zijn er velen gelinkt naar het boek 'Droom van een Vrijbuiter', wat in december 2019 in Engelse vertaling het levenslicht zag - met dank aan Paul Collete die vrijwillig de vertaling op zich nam. Er zijn in januari dozen boeken naar Australië, Groot Brittanië en de VS gestuurd, die daar zijn verkocht. Bij deze dank aan Kristofer in London - David in Sydney - en Douglas in Las Vegas. Helaas moesten wij in februari afscheid nemen van Paul Collete. We zullen je missen.

De Cijfers                                                                                               

Betreffende de cijfers staan wij er nog steeds goed voor. Zoals u ziet is er een kleine afname van liquide middelen maar deze is te overzien. Betreffende onkosten zijn wij lager dan andere jaren wat natuurlijk ook is omdat niemand van ons naar de projecten heeft kunnen gaan. Zo als het er nu voor staat kunnen we nog jaren doorgaan en dat willen wij graag. Anderen helpen aan een betere toekomst is wat een ieder mens goed doet.

Ten slotte                                                                                                         

Gaat onze dank uit naar iedereen die zich heeft ingezet en persoonlijk hun Willen heeft omgezet in Doen. Wederom zijn er vele kinderen geholpen en wij blijven steevast in het zadel om daar mee door te gaan. Tenslotte zijn kinderen de toekomst en wij hun voorbeeld. Bij deze nogmaals veel dank aan iedereen die met ons is en met ons heeft megelopen op ons pad naar een betere wereld.

Ontvangsten 2020


Donaties                                    Particuleren bijdragen 
Opbrengst 'Droom van een vrijbuiter'      Overige opbrengst
Rente spaarrekening 

Totaal ontvangsten

Uitgaven
Mawotsheni 
Mawotsheni waterpunt                              Mawotsheni hek                               Inkoop boek                                                  Bankkosten  
Overige kosten 


Totaal uitgaven

Saldo ontvangsten -/- uitgaven

============================

Saldo Bankrekeningen                            Rabobank betaalrekening          Rabobank spaarrrekening                                                                                                  

============================

Afname Liquide Middelen
7.351,00
5.000,00
580,00
8.313,00
                                       3,00

21.247,00


13.800,00
6.050,00
1.000,00
2.687,00
243,00
148,00


23.928,00

2.680,00

===============

  01-01-2020                 31-12-2020
3.756,94                      2.873,23
32.188,18                    30.391,60
35.945,12                    33.264,83

=============

- 2.680,29